Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Projekty UE realizowane przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

Ciag z EFS poziom kolor

 

PROJEKT „SZKOLENIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) DLA BRANŻY BUDOWLANEJ”

Projekt szkoleniowy przeznaczony jest dla 200 osób (w tym 40 kobiet i 160 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

W szczególności będą to osoby związane z szeroko rozumianą branżą budowlaną (projektanci, inspektorzy nadzoru, inżynierowie, architekci, technicy budownictwa w różnych specjalnościach), posiadający wykształcenie wyższe lub średnie techniczne. Osoby te są pracownikami firm z branży budowlanej, ale też urzędów i instytucji samorządowych, związanych z procesami budowlanymi czy pracownikami uczelni technicznych.

10% uczestników projektu (20 osób, w tym 4 kobiety i 16 mężczyzn) będą stanowiły osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia:

 

1. Szkolenie teoretyczne BIM (16 godzin, 200 osób).

2. Szkolenie praktyczne BIM dla projektantów (60 godzin, 100 osób).

3. Szkolenie praktyczne BIM dla wykonawców - obsługa w chmurze i na urządzeniach mobilnych (30 godzin, 30 osób).

4. Szkolenie praktyczne BIM dla wykonawców - wizualizacja i prezentacja wyników (30 godzin, 30 osób).

5. Szkolenie praktyczne BIM - kosztorysowanie zgodne z wymogami BIM (30 godzin, 40 osób)

 

Szkolenia będą organizowane na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający odbycie szkolenia.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

 

1.Regulamin rekrutacji.

2.Oświadczenie Uczestnika.

3.Formularz zgłoszeniowy.

Ciag z EFS poziom kolor

PROJEKT „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SZCZECINKU W CELU DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY”

Projekt realizowany jest przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w partnerstwie z Powiatem Szczecineckim.  Realizatorem w imieniu Powiatu Szczecineckiego jest Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku.

 

Grupę projektu docelową stanowią uczniowie oraz  nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku z kierunków technik budownictwa, architektura krajobrazu i energetyka odnawialna. Rolą Izby będzie m.in. organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów w zachodniopomorskich firmach budowlanych, przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu projektowania i kosztorysowania, utworzenie klasy patronackiej oraz włączenie się w proces dostosowywania oferty edukacyjnej szkoły zawodowej do potrzeb rynku pracy, w tym w opracowywanie i modyfikację programów nauczania.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania:

 

1. Praktyki i staże zawodowe dla uczniów organizowane u pracodawców.

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli (w tym AutoCAD i kosztorysowanie)

3. Udział uczniów w zajęciach prowadzonych na uczelniach wyższych.

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

5. Zakup komputerów na potrzeby pracowni komputerowej AutoCAD.

6. Utworzenie klasy patronackiej.

7. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

8. Opracowywanie i modyfikacja programów nauczania.

 

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Szczecineckiego. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

 

1.Regulamin rekrutacji.

2.Oświadczenie Uczestnika.

3.Formularz zgłoszeniowy.

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017