Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Uprawnienia

Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy między innymi:
 
 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy  budowlanego
 • wydawanie decyzji o nadaniu uprawnień budowalnych na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów;
 • prowadzenie rejestru osób, którym nadano uprawnienia budowlane;
 • wyjaśnianie wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.
 • Informacje w zakresie ubiegania się o uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów tj. pon. i śr 11:00-15:00, w pozostałe dni 9:00-13:00.
 • Regulamin [czytaj]
 • Rota Ślubowania [czytaj]
 • Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uwierzytelnienia dokumentów stanowiących część projektu budowlanego [pobierz].

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

XXXI sesja egzaminacyjna 1/2018

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, 
że zakończone zostało składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych 
w XXXI sesji egzaminacyjnej (1/2018).

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu zostały już wysłane listem poleconym 
na podany przez Państwa adres korespondencyjny.

Egzamin pisemny w sesji 1/2018 odbędzie się 18 maja 2018 r. w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.

Z harmonogramem przebiegu egzaminów ustnych można zapoznać się tu

Wzory druków:

1.Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

2.Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

(dla osób zdających egzamin poprawkowy)

3.Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

(oświadczenie potwierdza wyłącznie praktykę odbywaną od dnia 25.09.2014 r.)

4.Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – przy sporządzaniu projektów/na budowie

(załącznik do „Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej”)

5.Zaświadczenie dokumentujące praktykę odbytą w kraju do 15.02.1995 r. lub praktykę odbytą za granicą

6.Formularz osobowy

(osoby, które zmieniły nazwisko proszone są o okazanie odpisu aktu małżeńskiego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany)

7. Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do izby dla opiekuna nie będącego członkiem ZOIIB

(w celu uzyskania stosownych dokumentów wypełniony wniosek należy przesłać do izby, do której przynależy opiekun praktyki zawodowej)

 

Wniosek o nadanie uprawnień budowalnych oraz wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszystkie przedkładane do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dokumenty powinny być składane w formie oryginału . Jednocześnie zgodnie z art. 76a k.p.a. ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata.

Wymóg przedkładania poświadczonych zgodnie z wymogami art. 76a k.p.a. dokumentów nie dotyczy tylko

i wyłącznie dokumentów wytworzonych przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby dokumentujące praktykę zawodową w zarejestrowanych w urzędach wojewódzkich zeszytach formatu A-4 proszone są o dołączenie do zeszytu praktyk zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie (wzór „Zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej”) .

 

Dodatkowo, zasadnym jest dołączenie do „Książek Praktyki Zawodowej” kserokopii uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową nie będących członkami ZOIIB  oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego tych osób, ważnych w okresie odbywania praktyki.

 

I ratę opłaty, z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, w wysokości określonej przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (link), należy wpłacać na konto:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

WBK Bank Zachodni S.A. O/Szczecin 29 1090 1492 0000 0001 1916 4636,

z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy z dopiskiem: „opłata z tytułu kwalifikowania”

II ratę opłaty, z tytułu przeprowadzenia egzaminu, w wysokości określonej również przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (link), wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu 
do egzaminu lub zawiadomienia o wyznaczeniu terminu egzaminu, z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia osoby przystępującej do egzaminu - z dopiskiem: „opłata za przeprowadzenie egzaminu”/„opłata za przeprowadzenie wyłącznie egzaminu ustnego”.

Dodatkowo osoby zainteresowane wystawieniem faktury za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin mogą złożyć w sekretariacie izby wniosek - osobno za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin. Faktury przygotowuje dział księgowości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wnioski należy składać w sekretariacie izby do końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty, osobno do każdej wpłaty.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zakładka Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dostępne są m.in.:

 • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
 • Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane
 • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZOIIB - pok. 201 lub telefonicznie - tel. 91 462 44 40 wew. 25.

AKTY PRAWNE:

 

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), mające zastosowanie w stosunku 
  do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki zawodowej,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

organizuje

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Zgłoszenia należy kierować do siedziby Oddziału PZITB al. Wojska Polskiego 99 ( faxem lub e-mailem). Karta zgłoszenia dostępna na www.pzitb-szczecin.pl

Kontakt z Biurem PZITB tel.(91) 423 33 52; fax (91) 423 34 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szczecin, dnia 1.07.2015 r.

 

 

Komunikat Zachodniopomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dotyczący załączników do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 3/R/15 z dnia 4 marca 2015 r., do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

1)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

2)  suplement/suplementy do dyplomu/dyplomów albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3)  dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

4)  w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą;

5)  wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;

6)  formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

 

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (25.09.2014 r.), obowiązuje wyłącznie wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (w projektowaniu i wykonawstwie), wynikający z załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

Dotychczas prowadzone książki praktyki zawodowej zachowują ważność. Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem 25 września 2014 r., dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-nictwie.

Powyższy przepis stosuje się do wpisów dokonanych w książce praktyki, które nie zostały potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostaną one potwierdzone przez tę osobę w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ZOIIB nie wydaje już książek praktyki zawodowej.

 

Załącznikiem do „Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej” jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów/na budowie, które precyzyjnie określa zakres niezbędnych wpisów oraz sposób dokumentowania praktyki.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu umieszczonego w miesięczniku "Inżynier Budownictwa" nr 4/2015.

LINK

 

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r.) Zachodniopomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa informuje , że od dnia 25 września 2014r nastąpiły zmiany w zasadach dokumentowania praktyki zawodowej.

Obecnie odbycia praktyki zawodowej nie dokumentuje się w książce praktyki. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej po wejściu w życie ww. rozporządzenia jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia [pobierz] wraz ze Zbiorczym

Zestawieniem Odbytej Praktyki Zawodowej [pobierz] - przy sporządzaniu projektów/na budowie.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Pełny tekst ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU [pobierz]

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017