Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Uprawnienia

Porady formalno - prawne w zakresie uprawnień budowlanych udzielane są w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałki i środy w godz. 12:00 - 16:00;  wtorki, czwartki i piątki w godz 9:00 - 13:00
 
  • Informacje i wyjaśnienia w zakresie uprawnień budowlanych wydanych przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane z dnia. 07.07.1994r.
  • Informacje w zakresie ubiegania się o uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów.
  • Informujemy, że szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane prowadzone są przez PZITB oraz NOT.
  • Rota Ślubowania [czytaj]
  • Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uwierzytelnienia dokumentów stanowiących część projektu budowlanego [pobierz].

 

DYŻURY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ZOIIB w 2015 r. - p. 215

Lp.

Imię i nazwisko,

Czasokres dyżuru

Zakres dyżuru

pełniona w OKK funkcja

1.

mgr inż.

 Andrzej Gałkiewicz

- Przewodniczący OKK

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

w godz. 15:00 – 16:00

    Całość spraw związanych z działalnością OKK

 

2.

mgr inż.

Jacek Cieślak

- Wiceprzewodniczący OKK

Każdy drugi czwartek miesiąca

 

w godz. 12:00 – 13:00

    Sprawy bieżące OKK

    Sprawy dotyczące specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i instalacyjnej „sanitarnej”

 

3.

mgr inż.

Edmund Tumielewicz

- Wiceprzewodniczący OKK

Każdy trzeci piątek miesiąca

 

w godz. 14:00 – 15:00

    Sprawy bieżące OKK

    Sprawy dotyczące specjalności konstrukcyjno-budowlanej

    Sprawy dotyczące rzeczoznawstwa budowlanego

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu umieszczonego w miesięczniku "Inżynier Budownictwa" nr 4/2015.

LINK

 

 

Szczecin, dnia 7.01.2015 r.

 

Komunikat Zachodniopomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dotyczący załączników do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

Czytaj więcej...

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Sesja XXV

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje,

że wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych
oraz wnioski osób, które już zostały pozytywnie zakwalifikowane do egzaminu
i do niego nie przystąpiły, bądź egzaminu nie zdały,
przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9 pokój 215 lub 211 (II. p)
(poniedziałki i środy - godz. 12:00 - 16:00, wtorki, czwartki i piątki - godz. 9:00 - 13:00)
w terminie do dnia 13 lutego 2015 r.

 

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10:00 (wejście na salę egzaminacyjną godzina 9:00).
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie,
po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wzory druków:
1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
2. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu;
3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej;
4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – przy sporządzaniu projektów/na budowie;
5. Zaświadczenie dokumentujące praktykę odbytą w kraju do 15.02.1995 r. lub praktykę odbytą za granicą;
6. Formularz osobowy.

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie zgodnie z art. 76a k.p.a. ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Wymóg przedkładania poświadczonych zgodnie z wymogami art. 76a k.p.a. dokumentów nie dotyczy dokumentów wytworzonych przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby dokumentujące praktykę zawodową w zarejestrowanych w urzędach wojewódzkich zeszytach formatu A-4 proszone są o dołączenie do zeszytu praktyk zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie (wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej).

 

Dodatkowo, mając na celu przyspieszenie postępowania kwalifikacyjnego, zasadnym jest dołączenie do wniosku kserokopii uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową nie będących członkami ZOIIB oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego tych osób, ważnych w okresie odbywania praktyki.
Brak ww. załączników spowoduje wydłużenie postępowania kwalifikacyjnego w związku z koniecznością uzyskania ww. dokumentów od właściwych podmiotów.

 

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne w 25 sesji egzaminacyjnej w roku 2015

 

I ratę opłaty, z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, w wysokości określonej przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, należy wpłacać na konto:
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
WBK Bank Zachodni S.A. O/Szczecin 29 1090 1492 0000 0001 1916 4636,
z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy z dopiskiem: „opłata z tytułu kwali-fikowania”

II ratę opłaty, z tytułu przeprowadzenia egzaminu, w wysokości określonej również przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu lub zawiadomienia o wyznaczeniu terminu egzaminu, z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia osoby przystępującej do egzaminu - z dopiskiem: „opłata za przeprowadzenie egzaminu” / „opłata za przeprowadzenie wyłącznie egzaminu ustnego”.

 

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zakładka Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dostępne są:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.
Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.
Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane.
Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZOIIB - pok. 215 lub telefonicznie - tel. 91 462 44 40 wew. 25

 

AKTY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), mające zastosowanie w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) – tj. przed 1 stycznia 2006 r. uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki zawodowej

 


 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
organizuje
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Termin szkolenia: 20, 21, 27,28 kwiecień 2015 r.
Koszt szkolenia wynosi 900 zł + 23% VAT. Cena obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz posiłek obiadowy każdego dnia.

Zgłoszenia należy kierować do siedziby Oddziału PZITB al. Wojska Polskiego 99 ( faxem lub e-mailem). Karta zgłoszenia dostępna na www.pzitb-szczecin.pl Kontakt z Biurem PZITB: tel.(91) 423 33 52; fax (91) 423 34 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r.) Zachodniopomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa informuje , że do dnia 25 września 2014r nastąpiły zmiany w zasadach dokumentowania praktyki zawodowej.

Obecnie odbycia praktyki zawodowej nie dokumentuje się w książce praktyki. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej po wejściu w życie ww. rozporządzenia jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia [pobierz] wraz ze Zbiorczym

Zestawieniem Odbytej Praktyki Zawodowej [pobierz] - przy sporządzaniu projektów/na budowie.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Pełny tekst ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU [pobierz]

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2011