Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Uprawnienia

Porady formalno - prawne w zakresie uprawnień budowlanych udzielane są w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałki i środy w godz. 11:00 - 15:00;  wtorki, czwartki i piątki w godz 9:00 - 13:00
 
 • Informacje i wyjaśnienia w zakresie uprawnień budowlanych wydanych przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane z dnia. 07.07.1994r.
 • Informacje w zakresie ubiegania się o uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Informujemy, że szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane prowadzone są przez PZITB oraz NOT.
 • Rota Ślubowania [czytaj]
 • Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uwierzytelnienia dokumentów stanowiących część projektu budowlanego [pobierz].

 

DYŻURY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ZOIIB - p. 201

Lp.

Imię i nazwisko,

Czasokres dyżuru

Zakres dyżuru

pełniona w OKK funkcja

1.

mgr inż.

 Andrzej Gałkiewicz

- Przewodniczący OKK

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

w godz. 15:00 – 16:00

    Całość spraw związanych z działalnością OKK

 

2.

mgr inż.

Jacek Cieślak

- Wiceprzewodniczący OKK

Każdy drugi czwartek miesiąca

 

w godz. 12:00 – 13:00

    Sprawy bieżące OKK

    Sprawy dotyczące specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i instalacyjnej „sanitarnej”

 

3.

mgr inż.

Edmund Tumielewicz

- Wiceprzewodniczący OKK

Każdy trzeci piątek miesiąca

 

w godz. 14:00 – 15:00

    Sprawy bieżące OKK

    Sprawy dotyczące specjalności konstrukcyjno-budowlanej

    Sprawy dotyczące rzeczoznawstwa budowlanego

 

 

Szczecin, dnia 1.07.2015 r.

 

 

Komunikat Zachodniopomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dotyczący załączników do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 3/R/15 z dnia 4 marca 2015 r., do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

1)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

2)  suplement/suplementy do dyplomu/dyplomów albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3)  dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

4)  w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą;

5)  wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;

6)  formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

 

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (25.09.2014 r.), obowiązuje wyłącznie wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (w projektowaniu i wykonawstwie), wynikający z załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

Dotychczas prowadzone książki praktyki zawodowej zachowują ważność. Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem 25 września 2014 r., dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-nictwie.

Powyższy przepis stosuje się do wpisów dokonanych w książce praktyki, które nie zostały potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostaną one potwierdzone przez tę osobę w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ZOIIB nie wydaje już książek praktyki zawodowej.

 

Załącznikiem do „Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej” jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów/na budowie, które precyzyjnie określa zakres niezbędnych wpisów oraz sposób dokumentowania praktyki.

 

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Sesja 1/2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zakończone zostało przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.


Informacje o wynikach kwalifikacji zostan
ą przekazane do połowy kwietnia 2017 r. listem poleconym na podany we wniosku adres do korespondencji.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2017 – 19 maja 2017 r.

 

Wzory druków:

1.  Wniosek o nadanie uprawnień budowalnych

2.  Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

    (dla osób zdających egzamin poprawkowy) 

3.  Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

(oświadczenie potwierdza wyłącznie praktykę odbywaną od dnia 25.09.2014 r.)

4.  Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – przy sporządzaniu projektów/na budowie

(zestawienie zawiera wyłącznie praktykę objętą „Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej”)

5.  Zaświadczenie dokumentujące praktykę odbytą w kraju do 15.02.1995 r. lub praktykę odbytą za granicą

6.  Formularz osobowy - 2 egzemplarze.

Dodatkowo osoby zainteresowane wystawieniem faktury za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin mogą złożyć w sekretariacie izby wniosek - osobno za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin. Faktury przygotowuje dział księgowości.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego, dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie zgodnie z art. 76a k.p.a. ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wymóg przedkładania poświadczonych zgodnie z wymogami art. 76a k.p.a. dokumentów nie dotyczy dokumentów wytworzonych przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby dokumentujące praktykę zawodową w zarejestrowanych w urzędach wojewódzkich zeszytach formatu A-4 proszone są o dołączenie do zeszytu praktyk zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie (wzór „Zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej” ).

 

Dodatkowo, mając na celu przyspieszenie postępowania kwalifikacyjnego, zasadnym jest dołączenie do „Książek Praktyki Zawodowej” kserokopii uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową nie będących członkami ZOIIB  oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego tych osób, ważnych w okresie odbywania praktyki.

Brak ww. załączników spowoduje wydłużenie postępowania kwalifikacyjnego w związku z koniecznością uzyskania ww. dokumentów od właściwych podmiotów.

 

I ratę opłaty, z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, w wysokości określonej przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, należy wpłacać na konto:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

WBK Bank Zachodni S.A. O/Szczecin 29 1090 1492 0000 0001 1916 4636,

z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy z dopiskiem: „opłata z tytułu kwalifikowania”

II ratę opłaty, z tytułu przeprowadzenia egzaminu, w wysokości określonej również przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu lub zawiadomienia o wyznaczeniu terminu egzaminu, z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia osoby przystępującej do egzaminu - z dopiskiem: „opłata za przeprowadzenie egzaminu”/„opłata za przeprowadzenie wyłącznie egzaminu ustnego”.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zakładka Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dostępne są m.in.:

 • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
 • Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane
 • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZOIIB - pok. 201 lub telefonicznie - tel. 91 462 44 40 wew. 25.

AKTY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), mające zastosowanie w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki zawodowej.

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Szczecin informuje i zaprasza

 

do udziału w 4-dniowym szkoleniu przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane.

 

Termin szkolenia: 20, 21, 27 i 28 kwiecień 2017 r.

 

Koszt szkolenia wynosi 900 zł + 23% VAT. Cena obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe,

 

przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz posiłek obiadowy każdego dnia.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do siedziby Oddziału PZITB, Al. Wojska Polskiego 99 (e-mailem lub faxem).

 

Karta zgłoszenia dostępna na www.pzitb-szczecin.pl

 

Wszelkich informacji związanych z samym szkoleniem udziela biuro PZITB -

 

tel. (91) 423-33-52; fax. (91) 423 34 97; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Sesja 2/2016

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

oraz wnioski osób powtórnie przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9 - pokój 201 lub 206 (II. p)

(poniedziałki i środy - godz. 12:00 - 16:00, wtorki, czwartki i piątki - godz. 9:00 - 13:00)

w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. (włącznie).

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2016 – 18 listopada 2016 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu umieszczonego w miesięczniku "Inżynier Budownictwa" nr 4/2015.

LINK

 

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r.) Zachodniopomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa informuje , że od dnia 25 września 2014r nastąpiły zmiany w zasadach dokumentowania praktyki zawodowej.

Obecnie odbycia praktyki zawodowej nie dokumentuje się w książce praktyki. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej po wejściu w życie ww. rozporządzenia jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia [pobierz] wraz ze Zbiorczym

Zestawieniem Odbytej Praktyki Zawodowej [pobierz] - przy sporządzaniu projektów/na budowie.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Pełny tekst ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU [pobierz]

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2011