Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Uprawnienia

Porady formalno - prawne w zakresie uprawnień budowlanych udzielane są w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałki i środy w godz. 12:00 - 16:00;  wtorki, czwartki i piątki w godz 9:00 - 13:00
  • Informacje i wyjaśnienia w zakresie uprawnień budowlanych wydanych przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane z dnia. 07.07.1994r.
  • Informacje w zakresie ubiegania się o uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów.
  • Informujemy, że szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane prowadzone są przez PZITB oraz NOT.
  • Rota Ślubowania [czytaj]
  • Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uwierzytelnienia dokumentów stanowiących część projektu budowlanego [pobierz].

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r.) Zachodniopomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa informuje , że do dnia 25 września 2014r nastąpiły zmiany w zasadach dokumentowania praktyki zawodowej.

Obecnie odbycia praktyki zawodowej nie dokumentuje się w książce praktyki. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej po wejściu w życie ww. rozporządzenia jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia [pobierz] wraz ze Zbiorczym

Zestawieniem Odbytej Praktyki Zawodowej [pobierz] - przy sporządzaniu projektów/na budowie.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Pełny tekst ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU [pobierz]

 

 

Informuję, że od dnia 10 sierpnia 2014 r. ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768) wprowadziła istotne zmiany w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych.
Zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy, które opublikowane zostanie najprawdopodobniej na przełomie września i października 2014 r., wprowadzi nowe zasady w dokumentowaniu praktyki zawodowej.
Powyższe skutkuje, że do dnia ukazania się ww. rozporządzenia nie będą rejestrowane książki praktyki zawodowej.


Przewodniczący OKK
Andrzej Gałkiewicz

 

 

REGULAMIN [pobierz]

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie uprawnień budowlanych [pobierz]
  • Karta osobowa [pobierz]
  • Zaświadczenie [pobierz]
  • Wzór oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 k.k. [pobierz]

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje,

 

że wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych

oraz wnioski osób, które już zostały pozytywnie zakwalifikowane do egzaminu

i do niego nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w Szczecinie przy ul. Energetyków 9 pokój 215 lub 211 (II. p)

(poniedziałki i środy - godz. 12:00 - 16:00, wtorki, czwartki i piątki - godz. 9:00 - 13:00)

w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

 

 

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 
ZOIIB 2011