Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Wykaz członków ZOIIB uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, został sporządzony za zgodą zainteresowanych (zgoda na udostępnienie danych).

 

Korzystając z tej listy należy brać pod uwagę konkretną specjalność inżynierską, z której porada jest potrzebna.

Jednocześnie informujemy, że termin ważności zaświadczenia o członkostwie w Izbie wszystkich członków jest dostępny na „Liście członków" Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – strona Internetowa www.piib.org.pl 

Niniejszy wykaz został ułożony powiatami i specjalnościami.

Izba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron powstałe wskutek zawartych na podstawie tego wykazu umów oraz nie rekomenduje umieszczonych tam osób.

 

Legenda:

oznaczenie literowe w numerze identyfikacyjnym podaje specjalność:

BD – budownictwo drogowe;

BK – budownictwo kolejowe

BM - budownictwo mostowe;

BO – konstrukcje budowlane;

BT – budownictwo telekomunikacyjne;

BW – budownictwo wyburzeniowe;

IE – instalacje elektryczne;

IS – instalacje sanitarne;

WM – budownictwo wodno - melioracyjne

 

Wykaz członków: [pobierz]

 
 
 
 
 
ZOIIB 2011